Handelsbetingelser

Salgs-, leverings-, og montagebetingelser:
Gyldighed

  • Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fuldt ud med mindre andet skriftligt er aftalt.
  • Annullering og ændring af ordren: Efter accept af ordrebekræftelsen er ordren videregivet til producenten og kan derfor kun annulleres eller ændres med producentens accept.
  • Alle udgifter i forbindelse med annullering/ændring af ordren faktureres køber.
  • Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

Pris
Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms.
Såfremt ikke andet er aftalt, er prisen ab vor adresse.

Betaling

  • Betalingsbetingelser er, hvor intet andet er angivet, aconto betaling 25% ved ordreaccept og resten kontant ved fakturadato.
  • Hvis kunden forårsager forsinkelse forbeholder vi os ret til restbetalingen.
  • Forfaldne beløb tilskrives rente efter gældende lov.

Specifikation
Priser er gældende for den til enhver tid gældende standard udførelse af produkterne, hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ændring/forbedring af produkterne kan foretages, uden at dette kan give erstatningsansvar hvad angår lighed med tidligere leverancer.

Ved levering  af porte, vippeporte, indbyggede døre samt separate døre med låse, leveres disse med “byggeplads-cylinder” til midlertidigt brug.

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret til.

Levering
Levering sker fra sælgers eller direkte fra producentens adresse til leveringsadresse som anført på ordrebekræftelsen.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold er foreligger ved tilbud/ordrens fremsættelse/aftalens indgåelse. Overskridelse af planlagt leveringstid berettiger ikke køber til erstatning af nogen art, herunder driftsstab mv.

Der tages forbehold for force majeure, krig, lock-out og transportforstyrrelser, således også forsinkelser, der er nødvendige til fremstilling af det købte. Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. Leveringstiden regnes fra det tidspunkt alle tekniske informationer, herunder korrekte mål, er os i hænde.

Leverancen omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser. Omfatter leverancen montering skal specielt anføres, at følgende arbejder og materialer normalt er uden for vores leverance, men skal udføres efter vore anvisninger:

  • Hugning, støbning, efter-reparation og maling af karmsider.
  • Nødvendige stål- eller trækarme skal være monteret inden vi påbegynder monteringen af porten, og skal være i  lod og vater.

El-installationer, herunder fremføring af fødestrøm til portautomatik med 230V/400V afsluttes med stik, CE-stik (kun 400V) i umiddelbar nærhed for placering af portautomatikken.
Til industriautomatik (CE-stik) skal udtaget være tilgængeligt på montagetidspunktet. (Portautomatikken vil ikke blive tilsluttet midlertidig strøm). Hvis dette ikke er tilfældet, tilsluttes portautomatikken på et senere tidspunkt, og dermed alle forbundne omkostninger betales af køber.

Porte vil blive leveret nogle dage inden montage og det påhviler køber at anvise et tørt opbevaringssted og at tilsikre, at der ikke sker skader på de leverede materialer. Køber hæfter, efter fejlfri levering, for senere opståede skader.

Risiko overgår til køber på leveringstidspunktet uanset om køber er til stede på leveringsstedet.

Porten tåler ikke påvirkning fra beton, mørtel, kalkstænk eller syre, hvorfor det tilrådes at have afsluttet murerarbejdet inden montering.

Reklamation
Køber er pligtig til straks ved modtagelsen af varerne at gennemgå leverancen og overgive evt. reklamationer til sælger skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.

Fragtskader og fejlleverancer skal straks påtales overfor vognmand og påføres fragtbrev og derefter meddeles os.

En forudsætning for garantiansvar vil være, at varen har været opbevaret korrekt, er behandlet fagmæssigt korrekt og er monteret og vedligeholdt efter sælgers forskrifter og almindelige vedligeholdelsesforskrifter

Montering
Montering foretages snarest muligt efter materialelevering og når de fornødne arbejder er udført korrekt, herunder fast og plant gulv på og omkring monteringsstedet, og der er ryddet og rengjort.

Ved eventuel mangelfuld montering har sælger ret og pligt til at foretage afhjælpning.
Ansvar herudover kan ikke gøres gældende mod sælger herunder driftsstab eller andre direkte eller indirekte tab.

Demontering af eksisterende port eller andet, er ikke indeholdt i ordren, hvis det ikke udtrykkeligt er nævnt i ordrebekræftelsen.

Bygherre skal tilsikre, at eksisterende væg- og loftkonstruktioner kan bære porten.
Bygherre skal instruere vore montører, hvis der er særlige sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes.

De lysmål vi har fået opgivet skal være korrekte, i det vi producerer porten ud fra disse mål. De nødvendige minimumskrav til sideplads og overhøjde over porthul skal være tilstede. Hindringer som kabelføring, rør eller andre genstande må ikke forefindes i portens bevægelsesområde. Vi tager størst muligt hensyn til eksisterende bygningsdele, men vi kan ikke garantere for eventuelle skader, og dækker ikke efter-reparationer.

Vore montagebiler skal kunne køre frem til montagestedet og der skal stilles hensigtsmæssig belysning samt 230V strøm til rådighed for arbejdets udførelse.

Garanti
Ifølge købelovens bestemmelser. Eventuel bedre garantier stillet af producenten videregives til køber. Garanti ydes for fejlfri funktion og fejlfrie materialer, således at eventuelle fejl og mangler afhjælpes hurtigst muligt uden beregning. Forudsætning for garantien er normal smøring og eftersyn hver 6. måned samt meddelelse til os straks ved opståede fejl. det er en forudsætning for garantien, at alle reparationer udføres af leverandøren.
Erstatning kan ikke overstige de mangelfulde ydelsers fakturapris.
Mangler ved leverancen berettiger ikke tilbageholdelse af betaling eller erstatning for driftstab eller lignende tab.
Alt leveres og udføres efter producentens standard og anvisninger.

Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning, skal det solgte fremsendes til sælger for købers regning og risiko.

Generelle forhold
Det tages forbehold mod udefrakommende stigninger i told, moms og transportomkostninger samt force majeure.

Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene i henhold til dansk ret.